Dlaczego Impuls Consulting?

Nasze ustugi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań.

Najważniejszymi atutami firmy są profesjonalizm i nastawienie na efekty oraz umiejętność unikania zbędnych kosztów.
Pozwala nam to oferować Państwu usługi najwyższej jakości, proponując jednoczesnie atrakcyjne ceny.

Kluczowi eksperci

Mocną stroną firmy są osoby w niej pracujące i współpracujące - doświadczeni eksperci w dziedzinie europeistyki, marketingu i zarządzania, mający przygotowanie i doświadczenie, zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Profesjonalne zaplecze

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do organizacji szkoleń. Jeżeli planujesz organizację szkolenia w swojej firmie, to zapraszamy do współpracy.

Mój pomysł na siebie

Impuls Consulting Sp. z o.o. wraz z Fundacją Inicjatyw Społecznych oraz Spółdzielnią Socjalną „Simpuls” zaprasza do udziału w projekcie „Mój pomysł na siebie”. Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

ma 30 lat lub więcej i jest bezrobotna (zarejestrowana lub niezarejestrowana w urzędzie pracy) bądź bierna zawodowo
lub

jest rolnikiem lub członkiem jego rodziny w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanym w urzędzie pracy: PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzająca odejść z rolnictwa

zamieszkuje na terenie województw lubelskiego oraz należy przynajmniej do jednej z kategorii osób:

osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie).

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

Diagnoza kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem IPD– dwa spotkania po dwie godziny zegarowe zakończone utworzeniem IPD uwzględniającym charakter dalszych działań.
Grupowe warsztaty doradcze– łącznie 12 godzin dydaktycznych na grupę. (tematyka zajęć: komunikacja, aktywizacja, autoprezentacja, integracja, praca w grupie, aktywne techniki poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, kreatywność, mocne i słabe strony, organizacja czasu), 2 spotkania po 6 godzin.
Szkolenia zawodowe (do wyboru):
Pracownik obsługi biurowej – 160 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin w zakresie modułu branżowego, 50 godzin komputerowego, 60 godzin językowego (tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja spotkań biznesowych, języki obce w biurze)

Magazynier z obsługą wózków widłowych – 110 godzin, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyki (tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, systemy komputerowe w gospodarce magazynowej, BHP, budowa wózków, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne praktyczne)

Monter urządzeń energii odnawialnej – 120 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych (tematyka: energia geotermalna wody, wiatru, budowa i zasady działania systemów energii odnawialnej, warunki montażu, sprzęt do montażu, technologia robót, współpraca systemów solarnych z innymi urządzeniami, instalacjami OZE)

Doradca ds. OZE – 120 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych (tematyka: planowanie energetyczne, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, analiza korzyści, praktyczne aspekty wykorzystania OZE, korzyści finansowe, aspekty prawno-budowlane)

Pośrednictwo pracy– 2 spotkania po dwie godziny zegarowe (tematyka: badanie oczekiwań uczestników w zakresie miejsc odbywania staży, inicjowanie spotkań z potencjalnym pracodawcą, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)
5-miesięczne staże zawodowe powiązane tematycznie ze szkoleniami

W ramach projektu oferujemy:

możliwość zdobycia kwalifikacji pożądanych na rynku pracy
szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym (Pracownik obsługi biurowej – zewnętrzny egzamin ECCC, Doradca ds. OZE i Monter urządzeń energii odnawialnej – egzamin Stowarzyszenia Elektryków Polskich (uprawnienia energetyczne SEP GR.I, Magazynier z obsługą wózków widłowych – egzamin państwowy organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego)
wysoki poziom zajęć: zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów i doradców zawodowych
zdobycie doświadczenia zawodowego podczas stażu
stypendium szkoleniowe 8 zł brutto za godzinę
stypendium stażowe 1600 brutto za miesiąc
zwrot kosztów dojazdu do 15 zł za dzień
bezpłatne materiały szkoleniowe
catering

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu
Królewska 3/17, 20-109 Lublin

tel. 533 555 547
tel. 506 259 774

Biuro czynne w godzinach 8:00 – 16:00

email: mpns@inicjatywyspoleczne.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin-projektu-Mój-pomysł-na-siebie

Mój-pomysł-na-siebie-Oświadczenie-o-spełnianiu-kryteriów-grupy-docelowej-zał-2

Mój-pomysł-na-siebie-Oświadczenie-o-wielkości-gospodarstwa-rolnego-zał-4

Mój-pomysł-na-siebie-ochrona-danych-osobowych-zał-3

Mój-pomysł-na-siebie-Formularz-zgłoszeniowy-do-projektu-zał-1

Mój-pomysł-na-siebie-Ankieta

 

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem pomieszczeń podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

 15 grudnia 2017

Impuls Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wynajem sal na potrzeby realizacji zajęć organizowanych przez Impuls Consulting w ramach projektu „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń podczas realizacji zajęć organizowanych przez  Impuls Consulting Sp. z o.o. w projekcie „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy).

15.12.2017 – Rozeznanie rynku nr 1-MPnS-S-2017-IMPULS – Wynajem pomieszczeń

Zapraszamy do składania ofert!

 

Ogłoszenie o naborze ofert  na przeprowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie

30 grudnia 2017

Impuls Consulting Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonawcę usługi szkoleniowej polegającej na  przeprowadzeniu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

Impuls Consulting Sp. z o.o.  informuje, iż rozpoczął się nabór ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zasady konkurencyjności na wykonawcę usługi szkoleniowej polegającej naprzeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych podczas drugiego etapu rekrutacji prowadzonych przez doradcę zawodowego, zajęć „Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych oraz tworzenie IPD”, grupowych warsztatów aktywizujących oraz pośrednictwa pracy w projekcie „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego.

 

 

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: szczegółowy opis przedmiotu rozeznania rynku, opis warunków udziału w postępowaniu, wymagania, sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe formularze)

 

Zapraszamy do składania ofert!

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę wynajmu pomieszczeń w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

02 stycznia 2018

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę wynajmu pomieszczeń podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Impuls Consulting Sp. z o.o. ogłasza wyniki z postępowania o zamówienie w trybie rozeznania rynku na  usługę wynajmu sal szkoleniowych podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

O nas

Impuls Consulting jest firmą konsultingową zajmująca się wspieraniem firm i instytucji w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych.
Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego.

Organizujemy również szkolenia dla klientów indywidualnych o zróżnicowanej tematyce.

Stosowane metody szkoleniowe

Techniki interaktywne; zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w grupach zadaniowych, wykłady autorskie i rozmowa kierowana, „burza mózgów", dyskusja, analiza przypadów, gry dydaktyczne, testy, case studies, metaplan, konstruowanie drzew decyzyjnych i ich analiza oraz symulacyjne gry decyzyjne.

Pobudzanie przedsiębiorczości

Impuls Consulting został skierowany jest w celu pobudzenia przedsiębiorczości i zwalczaniu bezrobocia.